3MW 6MWh Henan Dengzhou Zhongguang Nuclear Energy Storage Project